Oferta programowa

Szeroka oferta zajęć edukacyjnych pozwala dzieciom odkryć niezwykłe zakątki świata, umożliwia poznanie języków, odmiennych kultur, pokazuje dzieciom jak można kreatywnie spędzić czas i przy okazji czegoś się nauczyć. W tym momencie znajdą się takie oto zajęcia:

RYTMIKA – zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina, instrumentu klawiszowego.

PRZEDSZKOLE I PIŁKA - PRZEDSZKOLIADA – zajęcia sportowe podczas których dzieci będą miały szansę rozwinąć się fizycznie oraz poznają swoje mocne strony.

Program zajęć „Przedszkole i Piłka” realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Promowanie aktywności ruchowej u dzieci jest nadrzędną koniecznością warunkującą kształtowanie nawyków służących konserwacji i doskonaleniu zdrowia, zachowań pro-zdrowotnych i rozwinięciu pozytywnego zainteresowania dbałością o swoje zdrowie w oparciu o poznane wiadomości.

Program „Przedszkole i Piłka” zawiera treści z zakresu gier i zabaw z wykorzystaniem przyboru, jakim jest piłka w ramach jednych zajęć tygodniowo. Składa się on ze szczegółowo opracowanych lekcji rozpisanych na czas całego roku przedszkolnego.

„Easy English” – w naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby już od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wprowadzanie słownictwa. Najlepszą metodą nauki dzieci w tym wieku jest zabawa, dlatego też nasze spotkania wypełnione są wspólnym śpiewem, tańcem, grami dydaktycznymi i quizami. Częste utrwalanie poznanego słownictwa i wspólne zabawy pomogą nam osłuchać się z brzmieniem języka angielskiego, nauczyć się prostych zwrotów, reagować na polecenia, a także wypowiadać chóralnie poznane dotąd słowa.

Zajęcia prowadzone są w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji, dzięki czemu rozwijane są także podstawowe umiejętności takie jak: liczenie, klasyfikowanie czy logiczne myślenie.

Podczas spotkań pracujemy głównie w oparciu o materiały Super Simply Learning, Super Simply Songs oraz Cheeky Monkey.

KÓŁKO TEATRALNO PLASTYCZNE – zajęcia plastyczne połączone z technikami dla dzieci. Maluchy oprócz ciekawych technik malarskich nauczą się m.in. jak zrobić tulipana z papieru, sowę z torebek śniadaniowych czy też bombki z włóczki. Zabawy teatralne oraz plastyczne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Dla dziecka jego własna twórczość plastyczna jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na świat. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania, a właśnie przedszkolne zajęcia teatralne oraz plastyczne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

Zajęcia teatralno-plastyczne są uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, a w nim osobowość twórczą. Ćwiczenia plastyczne wykonywane na zajęciach mają duży wpływ na kształtowanie się u dzieci pomysłowości, wytrwałości, samodzielności, umiejętności planowania i dokonywania właściwych wyborów.

Zajęcia teatralne stwarzają okazję do pokonywania lęków i zahamowań u dzieci, rozwijają pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości twórcze, samodzielne myślenie i działanie oraz poszerzają zainteresowania dzieci.

„JA I MÓJ ŚWIAT” ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – Pani familiolog realizuje swój własny program i działa w oparciu o przygotowany plan pracy. Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw które mają za zadanie:
- wspieranie mocnych stron dziecka
- objęcie opieką dzieci mających trudności w adaptacji do życia przedszkolnego (zajęcia z dzieckiem przejawiającym lęk separacyjny)
- objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
- objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami (zaburzenia emocjonalne, zachowania opozycyjno- buntowniczne, nadpobudliwość psychoruchowa i inna)
- wspieranie rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi
- wspieranie dzieci ze szczególnymi zdolnościami
- działania profilaktyczne: profilaktyka zachowań agresywnych
- wspieranie nauczycieli, rodziców w działąniach wychowawczych
- zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez np. gry i zabawy
- współpraca z rodzicami i nauczycielami

Formy pomocy ze strony familiologa:
- indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami
- porady
- konsultacje jednorazowe a także cykliczne dla rodziców
- zajęcia tematyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci np. Jak radzić sobie z emocjami
- wspieranie w działaniach wychowawczych rodziców i nauczycieli.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne).

Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem.

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – Zajęcia prowadzone są cykliczne w dwóch grupach wiekowych i dotyczą np. rozumienia zachowań, emocji, lęków i potrzeb dzieci, postaw rodzicielskich, komunikowania się rodzic-dziecko, budowania poczucia własnej wartości u dzieci, udzielanie wskazówek jak pracować z dzieckiem nad poprawą koncentracji, sprawnością manualną, jak zapobiegać trudnościom różnego rodzaju.

Zajęcia mają na celu:
- pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej terapii
- udzielanie rodzicom postdiagnostycznych informacji o dziecku, udzielanie wskazówek odnośnie dalszej pracy z dzieckiem, kierowanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej specjalistycznej instytucji
- doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej
- otoczenie opieką dzieci ze środowisk i rodzin niewydolnych wychowawczo, zapewniając rodzinie pomoc w zakresie wychowania i opieki
- udzielanie pomocy rodzinom dzieci z dysfunkcjami w rozwoju psychomotorycznym i emocjonalno - społecznym
- udzielanie pomocy rodzicom, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi, bądź własnych problemów emocjonalnych, rodzinnych. Rozmowy interwencyjne.

Zabawa i nauka, ale nie tylko w przedszkolu...

Dzieciaki uwielbiają przygody. Dlatego wychodząc naprzeciw naszym małym odkrywcom organizujemy różnorodne wycieczki m.in. do muzeów, na wystawy, do bibliotek, do zoo. Dzieci poznają świat nie tylko w murach przedszkola, ale także i poza nimi. Przy okazji uczą się wiadomości o Krakowie, o tym jak się poruszać na drodze i wielu wielu innych. Ale czy tylko wycieczki są przygodą? Ależ nie! W naszym przedszkolnym ogródku możemy spotkać kilka innych niespodzianek: a to ptaszki na drzewie, a to może jakiś kret wykopał sobie domek, motylek przyleciał zobaczyć co tu tak wesoło. Spędzanie czasu na powietrzu z pewnością uatrakcyjnia każdy dzień.

Kolorowy świat

Popołudnia są przeznaczone na wspólną zabawę oraz kolejne kreatywne zajęcia. Nasza wykwalifikowana kadra wprowadzi Państwa dzieci w magiczny świat innych kultur. Czasami przyjdzie do nas ktoś ciekawy np.Misjonarz z Afryki, Żołnierz, Policjant, właściciel Zoo. Dzieci będą mogły poznać różne zawody, odległe kultury, przekonać się jak żyją dzieci na innych kontynentach. Nie zabraknie również atrakcji dla rodziców, bo dla nich organizowane będą slajdowiska, dzięki którym każda mama i tata mogą dowiedzieć się czegoś ciekawego o świecie i zdołają odpowiedzieć na każde pytanie swojej małej pociechy.

Ponadto oferujemy Państwu i Waszym małym skarbom:

- indywidualne porady logopedy i psychologa
- elementy terapii pedagogicznej dla dzieci nieśmiałych, wycofanych
- podstawy w nauce czytania
- bajkoterapie


POWRÓT