Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2019/2020

Szanowni Państwo,

Jeśli chcecie, aby Wasze dziecko mogło kontynuować lub rozpocząć od 2 września 2019 r. edukację w naszym przedszkolu, warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady, kryteria i postępowanie rekrutacyjne i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Informacje ogólne

• Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 2,5 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko, które w 2018 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 wypełniają DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 2019r do 8 lutego 2019r. Wypełnioną składają w przedszkolu. Jednocześnie są zobowiązani do podpisania umowy na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 12 kwietnia 2019r.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.
Rodzice/opiekunowie prawni, który chcą posłać dziecko do naszego przedszkola po raz pierwszy wypełniają KARTĘ ZAPISU DZIECKA NA ROK 2019/2020 w terminie od 11 lutego 2019r do 29 marca 2019r. Wypełniony składają w przedszkolu. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
• Wypełnioną kartę zapisu należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu. Pobierz -> Karta zapisu dziecka
• W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc o przyjęciu decyduje kolejność złożenia karty zapisu jak również potwierdzenie wpłaty wpisowego.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Od dnia 11 lutego 2019r do dnia 29 marca 2019 r. składanie wypełnionych i podpisanych kart zapisu.
Dnia 09 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolu) listy kandydatów zakwalifikowanych.
Od dnia 09 kwietnia 2019 do dnia 12 kwietnia 2019 r. potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie umowy na rok przedszkolny 2019/2020.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego jeśli przedszkole dysponujące wolnymi miejscami przeprowadza rekrutację uzupełniającą która twa do 31 sierpnia danego roku na kolejny rok przedszkolny. Jeśli w roku szkolnym przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami postępowanie uzupełniające jest kontynuowane.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do dyrektora przedszkola z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
• W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dyrektor przedszkola przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.


POWRÓT